Програми

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

 1. Полезна информация относно Подмярка 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

          Резюме

 1. Полезна информация относно Подмярка 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

          Резюме

 1. Полезна информация относно Подмярка 6.4. „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ“
  Резюме

 

 1. Полезна информация относно Мярка 14. “ПЛАЩАНИЯ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ”
  Резюме

 

 1. Полезна информация относно Мярка 6.1. “СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ” 
  Резюме

 

 1. Полезна информация относно   Мярка 7.6 ” ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА”
  Резюме

 

 

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

 

 1. Полезна информация относно Мярка „НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД И ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В АКВАКУЛТУРАТА

          Резюме

 1. Полезна информация относно Мярка „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ

          Резюме

 

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор
(винарските 2014 – 2018 г.)

 

 1. Полезна информация относно Мярка „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ“

          Резюме

 1. Полезна информация относно МяркаПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ”

          Резюме

 1. Полезна информация относно Мярка „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“

          Резюме

 1. Полезна информация относно Мярка „СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА НА ЗЕЛЕНО”

          Резюме

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.