Програми

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

 1. Полезна информация относно Подмярка 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

          Резюме

 1. Полезна информация относно Подмярка 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

          Резюме

 1. Полезна информация относно Подмярка 6.4. „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ“
  Резюме

 

 1. Полезна информация относно Мярка 14. “ПЛАЩАНИЯ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ”
  Резюме

 

 1. Полезна информация относно Мярка 6.1. “СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ” 
  Резюме

 

 1. Полезна информация относно   Мярка 7.6 ” ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА”
  Резюме

 

 

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

 

 1. Полезна информация относно Мярка „НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД И ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В АКВАКУЛТУРАТА

          Резюме

 1. Полезна информация относно Мярка „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ

          Резюме

 

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор
(винарските 2014 – 2018 г.)

 

 1. Полезна информация относно Мярка „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ“

          Резюме

 1. Полезна информация относно МяркаПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ”

          Резюме

 1. Полезна информация относно Мярка „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“

          Резюме

 1. Полезна информация относно Мярка „СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА НА ЗЕЛЕНО”

          Резюме