Проект на Тодор Димов ЧЗП

ФирмаЧЗП Тодор Димов
СекторСъздаване на шипкови насаждения
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходи
Субсидия60-70%

Описание на проекта

„Създаване на земеделско стопанство за отглеждане на шипки и оборудване с необходимата техника”

Проектът за създаване на земеделско стопанство за отглеждане на шипки и оборудване с необходимата техника се реализира от ЗП Тодор Димитров Димов в с. Кръстевич, община Хисар и в с. Байлово, община Горна Малина по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007‑2013). Предвижда се стопанството да се сертифицира като биологичен производител и да реализира продукция от висококачествени еднородни партиди култивирана шипка изцяло за износ.

Проектното предложение е подадено през май 2012 г. Пет месеца по-късно проектът е одобрен за финансиране и е подписан договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Одобрената субсидия е в размер на 60% за по-голяма част от инвестиционните разходи и 70% за почвено покривния материал с влагозапазващи функции. Към настоящия момент е извършено междинно плащане.

Shipkokombain_OXBO_3009      Шипки      ATV_Honda

В резултат на богатия си административен и мениджърски опит през декември 2011 г. Тодор Димов се регистрира като земеделски производител и започва самостоятелна дейност, придобивайки и наемайки земеделска земя. Дългосрочно наема три големи имота от по 27,891 дка, 80,279 дка и 117,763 дка в местността „Кюери”, землището на с. Кръстевич, общ. Хисаря, където планира да бъдат изградени една част от масивите с шипкови насаждения. За следващата стопанска година кандидатът е арендовал дългосрочно и имот с обща площ 246,484 дка в землището на с. Байлово, община Горна Малина. И двете землища попадат в необлагодетелствани райони, като насажденията в с. Кръстевич – и в районите по Натура 2000.

Тодор Димов задълбочено проучва технологията по отглеждане на култивирана шипка като е постигнал и предварителна договорка с немска фирма за износ на готовата продукция. Усвояването на по-големи площи (масиви) от интензивни шипкови насаждения изисква целесъобразна организация на територията – устройство на пътна мрежа, парцели, площадки за складиране на плодовете и др. с оглед оптимална механизация и ефективно стопанисване на насажденията. Планира се изграждане на складова база в с. Кръстевич за съхранение на плодовете от шипки, за съхранение на амбалаж, инструменти и престой на земеделската техника, като се кандидатства и за разходите за купуване на недвижимия имот, върху който ще се построи обекта. При разработването на проекта са взети под внимание последните постижения на овощарската наука у нас и в чужбина. Направени са проби и анализи на почвата, както и агро‑климатична характеристика на района.

Проектът включва закупуване на необходимата за извършване на обработките в новосъздадените шипкови насаждения специализирана земеделска техника за биологичното отглеждане на шипки: трактор Pasquali EOS 5,65 AR; навесна пръскачка UNIGREEN, ЕXPO 402 M; челен товарач Bonatti, MOD, MP3/S; мотокарна уредба Calderoni, CHP 15/250; тороразпръскващо ремарке Ttactomotor, R-650-M; шредер за раздробяване на растителни остатъци Еuroclass 21, YTVD 160 N; култиватор за лозя и овощни градини INDUSTRIAS DAVID, CXP-7; шипкокомбайн OXBO, 3009; трактор Беларус модел 952,4; челен товарач Stoll, модел Robust FZ 30; селскостопанско ремарке AT2RT6; електронна везна в конструкция к600, модел В300; електронна везна в конструкция К41, модел В1500.

Освен техника, предвидено е и закупуване на почвено покривен материал РРХ, който допринася за задържането на влагата в почвата. Чрез това покритие не само се намалява необходимостта от по-често окопаване на междуредията, тъй като то не позволява израстването на големи плевели, но най-вече се елиминира нуждата от напояване. В допълнение, инвестицията включва покупката на преносим компютър Dell Latitude™ E6420 ATG – специално разработен модел, който е подходящ за работа на открито при неблагоприятни условия и подходящ за мениджър на земеделско стопанство. Предвижда се и покупката на специализирано транспортно средство – АТВ Honda, което ще се използва за вземането на почвени проби – важен момент от дейността на всяко стопанство в преход към биологично производство. АТВ-то е най-икономичният и единственият възможен начин за придвижване на земеделския производител по полупланинския район, където са разположени шипковите насаждения.

Към днешна дата изпълнението на проекта е на етап, в който са създадени предвидените 140 дка интензивно шипково насаждение в с. Кръстевич, община Хисар и 230 дка – в с. Байлово, община Горна Малина. Също така е поставен предвиденият почвено покривен материал. След приключването на тези дейности междинното плащане от страна на ДФЗ е извършено. По проекта остава да бъдат изпълнени строително монтажните дейности по изграждането на склада, както и да бъде закупена и пусната в експлоатация необходимата специализирана техника.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.