ФирмаЧЗП Силвия Руссо
СекторПроизводство на зърнени и маслодайни култури
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходи1,568,174.00 лв.
Субсидия65%

Описание на проекта

Проектът за закупуване на земеделска техника е изпълнен от ЗП Силвия Руссо в землището на с. Росен, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007‑2013).

Проектното предложение е подадено през ноември 2008 г. и получава одобрение за финансиране през октомври 2010 г. Имайки предвид, че Силвия Руссо е млад земеделски производител и обработваните от нея площи се намират в класифициран като необлагодетелстван район по реда на Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, одобрената субсидия е в размер на 65% от общите допустими разходи по проекта, които възлизат на 1,568,174.00 лв. Към днешна дата всички предвидени по проекта дейности са осъществени и съответната субсидия е изплатена.

Kolesen-traktor-CASE-STEIGERSTX-485      Kultivator-Vaderstad-Top-Down-TD-500      Pnevmatichna-seialka-za-sleti-kulturi-Vaderstad-RDA800-S-Offset

Силвия Руссо е магистър по аграрна икономика и е регистрирана като земеделски производител от 2003 г. Стартира земеделската си дейност с производство на зърнени култури в землището на село Росен, общ. Пазарджик. Ежегодно инвестира печалбата си в разширяване обема на обработваните площи. С цел повишаване на ефективността на производството и оптимизиране на разходите, от 2008 г. дейността на стопанството е съсредоточена изцяло в землището на с. Росен. Към същата година обработваните площи са в размер на 8870 дка. Концентрирането на производството в едно землище дава възможност за комасиране на земята, намаляване на времето за предвижване на земеделските машини и понижаване на разходите за транспорт на суровините за производство до земеделските блокове. Основните култури, които се отглеждат са механизирани и съобразени с почвените и климатични условия на района – пшеница, овес, слънчоглед и царевица.

По проекта са закупени комбайн с хедер, колесен трактор, култиватор, пневматична сеялка за слети култури, дискова брана, полунавесен реверсивен плуг. Капацитетът на предвидената за закупуване техника обезпечава производствената дейност върху 8000 дка земеделска земя. Комбайнът е оборудван с житен хедер, който се използва за бяла жътва – прибиране на продукцията от пшеница и овес. За жътвата на окопните култури се наема приспособление за прибиране на царевица и слънчоглед, съобразено с мощността на комбайна. Така окомплектованият комбайн извършва различни по вид дейности и позволява по-ефективното, навременно и качествено прибиране на продукцията в най-подходящите агротехнологични срокове за всички отглеждани култури.

Polunavesen-reversiven-plug-Kverneland-PW      Diskova-brana-Kverneland-DXH-XL

Закупеният трактор се използва за извършване на тежките механизирани обработки – оран, дискуване и култивиране, окомплектован със закупените плуг, дискова брана и култиватор. Мощният трактор в комбинация с прикачен инвентар от висок клас позволяват обработките на дка да бъдат сведени до по-малко на брой ходове (за сравнение – при използването на плугове с по-малък обхват и съответно теглени от по-малък трактор извършените ходове на един дка са средно с 45-50% повече). Въвеждането в експлоатация на плуга дава възможност за извършване на скоростна оран, при която се изразходва по-малко енергия и качеството на оранта се подобрява. Отрязаните пластове се обръщат по-пълно и по-добре се заорават следжътвените остатъци и торове, подобрява се раздробяването на почвата и се получава по-равна повърхност. Производителността на агрегата позволява обработката на около 160 – 180 дка дневно.

Дисковата брана дава възможност с две обработки да се постигне подходяща структура на почвата за сеитба – разрохкване, частично обръщане, размесване и подрязване на плевелите. Капацитетът на браната е около 300 – 350 дка на ден. Култиваторa постига разрохкване, размесване и наситняване на почвата, подрязване и унищожаване на плевелите. Едновременно с това създава оптимални условия за засяване на семената на еднаква дълбочина и заравяне на минералните торове. Производителността му достига до 60 дка на час, но предвид технологичното време, необходимо за прикачане, предвижване между отделните имоти и зареждане на трактора с гориво, реалната му производителност е около 400 дка на ден.

Пневматичната сеялка за слети култури е с 8.00 м. работна ширина. Слятата сеитба е по-скоростна и позволява работна скорост на машината от около 16 – 20 км/ч. С избраната сеялка се постига засяване на около 500 – 600 дка на ден. Това позволява площите със слети култури да бъдат засети за около 8 – 10 дни, което се вписва в оптималните агротехнически срокове.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.