ФирмаЧЗП Мая Попова
СекторЗеленчукопроизводство - пипер и домати
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходи83,576.00 лв.
Субсидия50%

Описание на проекта

„Закупуване на земеделска техника за зеленчукопроизводство“

Проектът за закупуване на земеделска техника за зеленчукопроизводство е реализиран от ЗП Мая Попова в гр. Петрич по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013). Предмет на проекта е закупуването на малогабаритна селскостопанска техника и прикачен инвентар, които да бъдат използвани в основната дейност на кандидата – отглеждане на зеленчукови култури.

Проектното предложение е подадено през декември 2011 г. През юни 2012 г. проектът е одобрен за финансиране. Одобрените разходи възлизат на 83,576 лв. Подписан е договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 50% от стойността на инвестиционните разходи, тъй като стопанството на кандидата попада в списъка на необлагодетелстваните райони в страната. Към момента предвиденото оборудване е закупено и се използва за извършването на всички агротехнически мероприятия. Съответната субсидия е изплатена на инвеститора.

kolesen traktor      Оранжерия      shtangova pruskachka

Мая Попова работи в сферата на земеделието от 2009 г., когато се регистрира като частен земеделски производител, и развива дейността си на територията на гр. Петрич, общ. Петрич. Кандидатът стопанисва под аренда за срок от десет години 18 дка нива, която е заета с насаждения от пипер. Земеделският производител притежава и собствена земя с площ 8,09 дка, където отглежда градински домати. ЗП Мая Попова вече е изпълнила един проект по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“, по който са направени инвестиции за изграждане на система за капково напояване.

Важно е да се отбележи, че в последните няколко години се наблюдава тенденция България от нетен износител на зеленчуци да се превръща в нетен вносител. Основен партньор на България в търговията със зеленчуци са страните от Европейския съюз (ЕС). След присъединяването на страната ни, вносът от ЕС представлява около 50-60 % от общия внос на пресни и преработени плодове и зеленчуци.

Maya Popova      gradina      Marulia

На пазара, и особено в големите търговски вериги вече все по-трудно се намират зеленчуци родно производство, а предлаганите вносни са с много по-ниско качество. Това става предпоставка за развитие на сектор зеленчукопроизводство, който е с традиции в района на гр. Петрич.

Настоящият проект е насочен именно към модернизирането на стопанство в региона, което се занимава с производство на зеленчуци. Инвестицията на ЗП Мая Попова включва закупуването на колесен трактор без кабина, фреза, щангова пръскачка и лозарски плуг. Изборът на машините е съобразен с площта, която е култивирана, като е направена преценка на необходимите техника и оборудване за максимално прецизно и своевременно извършване на обработките.

В резултат на осъществения проект ЗП Мая Попова може да извършва дейностите по почвообработка самостоятелно и да осигурява растителна защита на отглежданите култури при много по-ниска себестойност. Инвестицията осигурява независимост и възможност за близък контрол на всички процеси. Реализирането на проекта допринася и за подобряване на условията на труд, увеличаване на приходите, както и за намаляване на разходите и максимизиране на икономическия ефект от дейността.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.