ФирмаЧЗП Иван Стоев
СекторПроизводство на сушени сливи
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходи576,704.00 лв.
Субсидия50%

Описание на проекта

„Цех за преработка и сушене на плодове и ограда“

Проектът за изграждане на цех за преработка и сушене на плодове и ограда се реализира от земеделския производител Иван Стоев в землището на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“. Инвестиционните разходи включват строително‑монтажни работи за изграждане на цех за преработка на плодове и покупка на технологично оборудване за сушене на сини сливи. По проекта е предвидено и закупуването на лабораторно оборудване за следене на качествените показатели на суровината и готовата продукция.

Проектът е подаден в Държавен фонд „Земеделие“ през единствения прием, специално за инвестиции в сектор плодове и зеленчуци през декември 2011 г., а договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан през юни 2012 г. Тъй като кандидатът е млад земеделски производител, субсидията по проекта е в размер на 50% от предвидените инвестиционни разходи, които възлизат на над 500,000 лв. Към настоящия момент е усвоено авансово плащане.

Ivan-Stoev        IMG_6894   Slivova-gradina

Иван Стоев се занимава със земеделска дейност от 2007 г., когато е създадена и сливовата градина с площ от 60 дка. Сортовете, които се отглеждат в нея са – Стенлей, Чачанска Лепотица и Елена. Трите сорта са подбрани, така че да узряват по различно време (приблизително през 20 дни), като по този начин се постига по-равномерна натовареност на работния процес. Цехът за преработка на плодовете, който се изгражда в момента, е в непосредствена близост до сливовия масив. По този начин ще се спестят транспортни разходи, ще се осигури високо качество на суровината и ще се оптимизира целият процес.

Сушените сливи са изключително полезни и имат отлични вкусови качества, което ги прави търсени не само в България, а и в чужбина. Предвижда се по-голяма част от продукцията да се реализира за износ в разфасовки на едро, а в страната ще се предлагат по-малки пластични опаковки от по 0,5 кг и 1 кг.

Sini-slivi      Sini-slivi      Stenlei-chachanska-lepotica-elena

Основна част от производствения процес за получаване на сушени сини сливи е сушенето им в камери с нагорещен въздух, който се получава от котелна инсталация, работеща с дърва. Предвидени за инсталация са две сушилни камери, всяка с възможност за преработка на 2 тона суров плод за един цикъл, който трае приблизително 24 ч. Общият капацитет за преработка на цеха е около 180 тона сини сливи годишно, колкото е и очакваният среден добив от овощната градина (60 дка по 3 т/дка). При среден рандеман от 3,5 кг. пресен плод за 1 кг. сушен, това се равнява на капацитет от над 51 хил. кг. готов продукт.

Понастоящем кандидатът продава сливите като непреработена земеделска продукция, която се реализира на сравнително ниски цени. Пазарната конюнктура задължава земеделските производители или да продават на цена малко по-висока от себестойността на плодовете или да претърпят загуби от фира на продукцията си, ако не успеят да я реализират непосредствено след прибиране на реколтата. След реализацията на настоящия проект, кандидатът ще произвежда продукт, който ще бъде със значително по-голяма трайност и ще може да го реализира при най‑добрите условия на пазара. Освен това, чрез добавянето на стойност ще се получи продукт, за който има търсене не само в България, а и в чужбина. Преминаването от производство към преработка е част от дългосрочната стратегия на Иван Стоев за прилагането на модерни и съвременни решения в земеделието, което ще предопредели възможността му да поддържа високо ниво на конкурентоспособност на стопанството.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.