Фирма„Зомаш“ ООД
СекторПроизводство на зърнени и маслодайни култури
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходи1,134,758.00 лв.
Субсидия50%

Описание на проекта

„Закупуване на земеделска техника ”

 Проектът за закупуване на земеделска техника е реализиран от фирма „Зомаш” ООД в землищата на с. Кирилово, с. Пчела, с. Трънково, общ. Елхово, с. Попово, общ. Болярово и гр. Елхово, обл. Ямбол по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007‑2013). Проектът цели оборудване на стопанството с нужната техника, която да допринесе за повишаване на производителността на единица площ земеделска земя, повишаване на качеството на произведената земеделска продукция, подобряване на възобновяемостта на земеделската земя, покриване на стандартите относно опазване на околната среда и подобряване условията на труд.

Проектното предложение е подадено през април 2009 г. Декември същата година проектът е одобрен за финансиране за разходи за над 1,1 млн. лв. Подписан е договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ като одобрената субсидия е в размер на 50% от инвестиционните разходи. Към днешна дата необходимата техника е закупена и пусната в употреба. Съответната субсидия е изплатена.

Zurnokombain-i-jiten-heder      Nova-selskostopanska-tehnika      Suvremenni-tehnologii

„Зомаш“ ООД стартира земеделска дейност през 1997 г. Производствената си дейност осъществява в землището на гр. Елхово и околните села. Дружеството обработва над 33 хил. дка земя. Основните култури, които се отглеждат, са механизирани и съобразени с почвените и климатични условия на Елховския край – предимно пшеница, ечемик, слънчоглед, кориандър.

Дружеството се стреми към производство на висококачествена продукция, отговаряща на БДС с ниска себестойност, за да бъде конкурентноспособно на пазара. Целта да се намалят разходите не е за сметка на компромиси спрямо вложените суровини и провеждането на агротехническите мероприятия, а е обоснована чрез ефективни инвестиции във високопроизводителна модерна нова селскостопанска техника. Затова по проекта са закупени три зърнокомбайна, три житни хедера и три колесара за транспортиране на хедери. Въвеждането на съвременни технологии води до увеличаване на рентабилността от производството чрез увеличаване обема и качеството на продукцията, включително чрез съкращаване продължителността на производствения цикъл и увеличаване на средния добив, както и до намаляване на зависимостта от външни услуги за обработки.

Ефектът от инвестицията може да се обобщи до следните резултати: загубите при прибиране на продукцията са намалени с 20 до 30%; реколтата бива вкарвана в складовете в оптимални срокове; рискът от технически сривове по време на критични периоди на годината е драстично намален, което дава сигурност, че прибирането на реколтата и последващата оран ще се извършат навреме и в подходящ момент; разходите за ГСМ, резервни части и ремонт също са значително по-ниски. Освен това финансовите показатели на дружеството са нараснали и „Зомаш“ ООД се утвърждава като печелившо селскостопанско предприятие, разполагащо с достатъчно финансови ресурси за развитие на земеделие от модерен европейски тип.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.