Проект на фирма „Варна Фууд“ ООД

ФирмаФирма „Варна Фууд“ ООД
СекторЧерупкови плодове
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходиЗа 660.2 дка
Субсидия50%

Описание на проекта

„Инвестиции във водоспестяващи технологии – закупуване и въвеждане в експлоатация на система за капково напояване“

Проектът за закупуване и въвеждане в експлоатация на система за капково напояване е осъществен от фирма „Варна Фууд“ ООД в землището на с. Нова Шипка, общ. Долни Чифлик по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013). Целите на проекта састопанството да разполага с нужното оборудване за капково напояване, което да допринесе за качественото извършване на тази дейност.

Проектното предложение е внесено в ДФ „Земеделие“ през август 2010 г. През месец март следващата година проектът получава одобрение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 50% от стойността на инвестиционните разходи. Понастоящем системата за капково напояване е изградена и функционира. Субсидията вече е изплатена на бенефициента.

Sistema-za-kapkovo-napoiavane-na-leshnitsi      Leshnitsi-Ran-Trapezunski-i-Tonda-Djentile      Meliorativno-suorujenie

Градината с 660,2 дка лешникови насаждения е създадена през пролетта на 2010 г. Засадени са по 33 дръвчета в декар на разстояние 6/5 м. Избрани са първокачествени сортове лешници, които наред със стриктното спазване на агротехническите мероприятия при отглеждането, ще доведат до постигане на високи добиви. От утвърдените в страната 8 сорта лешници кандидатът избира два – Ран Трапезунски и Тонда Джентиле.

Проектът за инвестиция в система за капково напояване се базира на изготвен по задание на кандидата технологичен проект. Изградено е хидро – мелиоративно съоръжение тип капково напояване с надземно разположени капкови маркучи с външни капкообразуватели. Въвеждането на тази технология позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията като дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове. Технологията спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система.

В резултат на завършения проект за водоспестяваща технология се наблюдават повишаване на производителността на единица площ земеделска земя, повишаване на качеството на произведената земеделска продукция, подобряване на възобновяемостта на земеделската земя, покриване на стандартите относно опазване на околната среда чрез разумно използване на водните ресурси и подобряване условията на труд.


Последно добавени