Проект на фирма „Тис – експорт – импорт“ ЕООД

Фирма„Тис - експорт - импорт“ ЕООД
СекторПроизводство на фуражи
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Одобрени разходи359,472.00 лв.
Субсидия50%

Описание на проекта

„Оборудване и модернизация на цех за производство на фуражи“

Проектът за оборудване и модернизация на цех за производство на фуражи е реализиран от фирма „Тис – експорт – импорт“ ЕООД по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013). Инвестиционното намерение е за преустройство на съществуваща сграда – цех за опаковки и палети в с. Ловско, общ. Лозница в цех за производство на фуражи. Инвеститорът е дългосрочен наемател на сградата, като освен реконструкция, е планирано и цялостно оборудване за новото предприятие.

Проектното предложение е подадено през септември 2011 г. Само пет месеца по‑късно, през февруари 2012 г., проектът е одобрен за финансиране в рамките на над 350,000 лв. Подписан е договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 50% от стойността на разходите за инвестицията. Към момента реконструкцията на цеха е извършена, нужното оборудване е закупено и преведено в експлоатация. Субсидията е изплатена на инвеститора.

Moderniziran-tzeh-za-proizvodstvo-na-furaji      Kombinirani-furaji      Proizvodstvena-linia-za-furaji

Фирма „Тис – експорт – импорт“ е създадена през 1998 г. с изцяло експортна насоченост. До преди осъществяването на проекта работи на базата на дългосрочно партньорство с доставчици, които осигуряват стоките, предназначени за износ. Ползвайки външни услуги, фирмата почиства и подготвя наличната стока за експедиция. Голяма част от доставките са насочени към клиенти от Германия, Австрия, Швейцария, Холандия, Белгия. Използването на външни услуги за семепочистване и пакетаж е неизгодно, свързано е със зависимостта от времевия график на собствениците на семепочистващото оборудване, качеството на крайния продукт не е гарантирано, защото „Тис – експорт – импорт“ не може да следи пряко технологичния процес. Ето защо реализацията на настоящия инвестиционен проект позволява на фирмата да предложи не само по-разнообразна продукция, но и много по-качествена.

За постигане на стратегическата цел за създаване на модерен цех за производство на фуражи, по проекта са извършени следните дейности: закупуване на линия за фино почистване, производствена линия за смилане и смесване на фураж, специализирана линия за пакетиране на фуражи и семена в малки и големи торби, газокар, реконструкция на наетата сграда, с цел пригаждането й към планираното производство, строителство на трафопост.

Благодарение на този проект „Тис – експорт – импорт“ ЕООД извършва нова дейност – производство на комбинирани фуражи основно за преживни животни. По този начин инвеститорът добавя стойност към изкупуваната земеделска продукция и генерира по-голям доход. Освен това входящите парични потоци са по-балансирани във времето, тъй като преди модернизацията на цеха е имало определена сезонност – сделките са се реализирали предимно в период от няколко месеца след изкупната кампания на съответния земеделски продукт. За сравнение, производството и реализацията на фураж са целогодишни.

Крайният резултат на проекта е създаването на функциониращо модерно предприятие, което произвежда комбиниран фураж с капацитет 500 кг/час.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.