Проект на фирма „Съниела” ЕООД

Фирма„Съниела” ЕООД
СекторПроизводство на електроенергия от ВЕИ
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
Одобрени разходи364,774.00 лв.
Субсидия80%

Описание на проекта

„Доставка и монтаж на оборудване за статична наземна фотоволтаична електроцентрала с обща мощност от 56.16 kWp”

 Проектът за изграждане на фотоволтаична електроцентрала е реализиран от фирма „Съниела” ЕООД в село Генералово, общ. Свиленград, обл. Хасково по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013). Целта е да се започне производство на електрическа енергия от Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които, комбинирани с рационалното използване на енергията, се считат за най-доброто разрешение на проблемите, свързани с опазването на околната среда и икономическото развитие.

Проектното предложение е подадено през юни 2010 г. Държавен фонд „Земеделие“ отпуска безвъзмездна финансова помощ в размер на 80% от стойността на одобрените разходи, които възлизат на малко над 360,000 лв. Към момента всички предвидени дейности по изграждането на наземната фотоволтаична централа за финализирани и тя функционира. Съответната субсидия е изплатена.

„Съниела” ЕООД изгражда фотоволтаичната инсталация върху собствена земя на територията на село Генералово, общ. Свиленград, обл. Хасково.

Elektricheska-energia-ot-vei      Vuzobnoviaemi-energiini-iztochnici      Fotovoltaichna-instalacia

Замърсяването на околната среда и глобалното затопляне, поетите ангажименти на страната по Протокола от Киото, както и Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници определят задължения за последователно въвеждане на различни дългосрочни стимули и преференции за поощряване на инвестициите за електропроизводство от възобновяеми източници на енергия, включително и добита от слънцето, чрез фотоволтаични електроцентрали. Тези преференции предоставят на участниците в пазара възможност за дългосрочно планиране на дейността и по-голяма сигурност по отношение на очакваните приходи за един значителен период от време. Енергията от фотоволтаични инсталации по закон гарантирано се изкупува от съответното електроразпределително предприятие за срок от 25 години по преференциални цени, определяни ежегодно от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Изборът на технология и място за извършване на инвестицията по проекта e вследствие на извършен анализ на фактори като географията на мястото, климатичните особености, слънцегреене, засенчване и температура на околна среда. Данните за избрания терен показват, че подходящи за използване са монокристални фотоволтаични модули, тъй като теренът е приветлив, няма сгради, дървета или предмети, чиито сенки да падат върху инсталацията. Това рефлектира върху по-добра усвояемост на слънчевата радиация и висок коефициент на полезно действие. Средногодишното производство на електрическа енергия от 1 kW/h инсталирана мощност е 1283 kW/h.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.