Проект на фирма „Планета – 98” ЕООД

Фирма„Планета - 98” ЕООД
СекторЖивотновъдство
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходи2,095,638,53 лв.
Субсидия46%

Описание на проекта

„Изграждане на свинеферма за угояване на 1920 прасета е село Писарево, силози към фуражен цех и земеделска техника за кравеферма в село Поликраище“

 Проектът за изграждане на производствени сгради, закупуване на машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на животновъдните обекти, собственост на фирма „Планета – 98” ЕООД, е реализиран в село Поликрайще и село Писарево общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007‑2013). Целта на проекта е закупуване на техника и оборудване за покриване нуждите от фураж и силаж на говедовъдната ферма, както и дооборудване със силози за съхранение на фуражно зърно към модернизираната по предходен проект по мярката фуражна кухня. Планирано е още изграждане на ферма за угояване на свине с необходимата техника за оползотворяване на торов отпад от обекта.

Проектното предложение е подадено през август 2012 г. През март 2013 г. проектът е одобрен за финансиране и е подписан договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, възлизаща на над 2 млн. лв. Одобрената субсидия е в размер на 46% от инвестиционните разходи. Към днешна дата всички предвидени по проекта дейности, с изключение на изграждането на свинефермата, са изпълнени и е усвоено междинно плащане.

Vertikalno-furajorazdeliashto-remarke-mikser-smesitel      Tororazhvurliashto-remarke      Pruskachka-i-traktor

„Планета – 98” ЕООД се занимава с производство и реализация на земеделска продукция в направление млечно говедовъдство, свиневъдство и птицевъдство, както и растениевъдна дейност. Кандидатът стопанисва земеделски земи, пасища и ливади в землищата на селата Върбица, Драганово, Писарево, Поликраище, Първомайци, Янтра, Горна Студена, Александрово и Хаджидимитрово, обл. Велико Търново като голяма част от добиваната растениевъдна продукция се използва изцяло за фураж на отглежданите в стопанството животни. За постигане на висока ефективност в производството дружеството реализира проект по предприсъединителната програма САПАРД, с който закупува трактор, фуражораздаващо ремарке и товарач. Успешно е реализиран и проект по ПРСР 2007-2013 г. за модернизация на фуражна кухня и техника за оползотворяване на торовия отпадък от говедовъдната ферма.

Universalen-diskov-agregat      Produlbochitel      Silozi

Инвестициите по настоящия проект включват закупуването на вертикално фуражораздаващо ремарке миксер-смесител; трактор; продълбочител; универсален дисков агрегат; вакуумна сеялка за пролетни култури; пръскачка; навесен реверсивен плуг; доставка на три броя силози с общ капацитет 4170 т, за секция почистване на зърно; доставка на три броя силози с общ капацитет 4170 т за секция склад за зърно; доставка на три броя силози с общ капацитет 4170 т за секция електро. Предвижда се още изграждане и оборудване на четири производствени сгради за угояване на свине с капацитет по 480 бр. всяка, както и съоръжения за оползотворяване на торовия отпадък от предвидения за изграждане нов животновъден обект в село Писарево, общ. Горна Оряховица. Инвестицията ще допринесе за повишаване на качеството на произвежданата животинска продукция.

Реализацията на настоящия проект ще доведе до повишаване на производителността на единица площ земеделска земя, повишаване на качеството на произведената земеделска продукция, подобряване на възобновяемостта на земеделската земя, пряко свързани със задоволяване на собствените нужди на животновъдното стопанство.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.