Проект на фирма „Планета – 98” ЕООД

Фирма„Планета - 98” ЕООД
СекторМлечно говедовъдство
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходи762,330.00 лв.
Субсидия68%

Описание на проекта

„Модернизиране на съществуващ фуражен цех и закупуване на машини за оползотворяване на оборска тор и за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници“

 Проектът за оборудване на животновъден обект е реализиран от фирма „Планета – 98” ЕООД в село Поликраище, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007‑2013). Инвестиционното намерение е за закупуване и въвеждане в експлоатация на нужната техника, която да допринесе за опазване на почвата от точково замърсяване с нитрати чрез правилно разпределение и усвояване на торовата маса, добита от говедовъдната дейност. Освен това се цели модернизация на съществуващата в стопанството фуражна кухня.

Проектното предложение е подадено през август 2010 г. Декември същата година проектът е одобрен за финансиране за разходи, възлизащи на над 750,000 лв. Подписан е договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ като одобрената субсидия е в размер на 68% от инвестиционните разходи. Към днешна дата всички предвидени по проекта дейности са осъществени и съответната субсидия е изплатена.

Goveda      Mlechno-govedovudstvo      Chernoshareno-i-bulgarsko-kafiavo-govedo

„Планета – 98” ЕООД осъществява основно дейности по производство и реализация на земеделска продукция от млечно говедовъдство. Кандидатът стопанисва земеделски земи, пасища и ливади в землищата на селата Върбица, Драганово, Писарево, Крушето, Поликраище, Първомайци, Янтра, Горна Студена, Александрово и Хаджидимитрово, обл. Велико Търново с обща площ над 12400 дка. Голяма част от добиваната растениевъдна продукция се използва изцяло за фураж на отглежданите в стопанството животни. За постигане на висока ефективност в производството дружеството реализира проект по предприсъединителната програма САПАРД, с който закупува трактор, фуражораздаващо ремарке и товарач.

Говедовъдната ферма на дружеството се намира в с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново. Във фермата се отглеждат около 700 говеда от различни възрастови групи. Породният състав на стадото се състои от черношарено и българско кафяво говедо. Отглежданите породи се характеризират с дълголетие, високи възможности за възпроизводство, висока масленост и високо протеиново съдържание на млякото, което е с отлични показатели за производство на сирене и кашкавал. Високото му качество гарантира и висока цена. При отглеждането на животните се прилагат съвременни научни методи при храненето, профилактиката, репродукцията и селекцията.

Конкретните инвестиции по проекта включват покупката на трактор; тороразхвърлящо ремарке; специализиран товарач за кравеферма; цистерна за течен оборски тор; модернизиране на съществуваща фуражна кухня.

В следствие от оползотворяването на торовата маса се постигат по-високи добиви от обработваната от дружеството земеделска земя, което означава намаляване на разходите за фураж за изхранване на животните и по-висока ефективност на земеделското стопанство. Освен това е постигнат положителен резултат по отношение на максимално спазване на екологичните норми – подобряване на използването на амониевите съединения, намиращи се в торта, опазване на земеделската земя от окисляване и на подпочвените води от замърсяване, изцяло в съответствие с изискванията на Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници.

В допълнение, модернизирането на съществуващата фуражна кухня допринася за по-качествено производство на фураж на всеки един от етапите – съхранение на зърното, предсмесване и мелене, а освен това е модернизирана и електрическата инсталация. Тази инвестиция е директно свързана с производството на краве мляко, тъй като качественото хранене на животните е основна предпоставка за добив на по-добра продукция в качествено и количествено отношение.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.