Фирма„Мурра-2002” ООД
СекторБиволовъдство
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходи2,353,888.00 лв.
Субсидия50 - 80%

Описание на проекта

Изграждане на обор за биволици и инвестиции за оползотворяване на оборска тор и за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници

 Новаторският проект за изграждане на биволовъдна ферма се реализира от фирма „Мурра-2002” ООД в гр. Стралджа, обл. Ямбол по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007‑2013).

Проектното предложение е подадено през август 2010 г. В края на същата година проектът е одобрен за финансиране. Сумата на инвестицията е над 2,3 млн. лв. Подписан е договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Одобрената субсидия е в размер на 85% за инвестициите за покриване изискванията на т. нар. Нитратна директива и 50% за останалата част от инвестиционните разходи. Към момента вече са приключени всички предвидени дейности – строително монтажните работи са завършени, оборудването е доставено и функционира, а съответните субсидии са изплатени.

Mlechno-bivolovudstvo      Bulgarska-murra      Tehnologichno-obzavejdane-na-obor

Фирма „Мурра-2002” ООД е регистрирана като земеделски производител и осъществява дейности по производство и реализация на растениевъдна и животновъдна продукция в землището на с. Лозен, общ. Стралджа, обл. Ямбол. Настоящият проект касае животновъдната дейност на дружеството – млечно биволовъдство. Понастоящем в биволовъдната ферма се отглеждат около триста животни от породата Българска Мурра, която се характеризира с добри възможности за възпроизводство, висока масленост и високо протеиново съдържание на млякото. При отглеждането на животните се прилагат съвременни научни методи при храненето, профилактиката, репродукцията и селекцията.

Проектът се състои в изграждане и технологично обзавеждане на обор за двеста дойни биволици и доилна зала, при спазване на общите и специфични ветеринарно-санитарни изисквания за такъв тип животновъдни обекти. Проектирането, строителството и експлоатацията са извършени при спазване на утвърдените нормативи и прилагане на прогресивна технология, създаваща оптимални условия за отглеждането на животните. Неизменна част от проекта е и оборудване на фермата с необходимата техника, която да допринесе за опазване на почвата от точково замърсяване с нитрати, чрез правилно разпределение и усвояване на торовата маса, добита от биволовъдната дейност.

Jivotnovuden-obekt      Doini-bivolitsi

Проектът предвижда вързано оборно отглеждане. Tази технология е изключително подходяща за отглеждане на биволиците, тъй като те са топлолюбиви животни и не понасят големите студове през зимния период. Биволиците се отглеждат в сграда с обща хранителна пътека, като по този начин се позволява механизирано подаване и разнасяне на фуражите. Зоната за хранене е изградена непосредствено до зоната за почивка. Тя се обслужва от две проходни хранителни пътеки разположени по дължина от северна и южна ограждащи стени. Фуражът се подава от фуражораздаващи ремаркета, а хранителните коридори са двустранно обезпечени с врати. Торищните пътеки обграждат зоните за почивка на животните.

Доилната зала не е обособена като самостоятелен обект, а е част от помещението за отглеждане на животните. Пространството за доене е повдигнато с 85 см. спрямо пода на основното помещение. Животните се изкачват по рампа и чрез система от врати се насочват към местата за доене, които са организирани на „рибя кост“. Предвидени са 20 места за доене, двустранно разположени около траншеята за доячите. Животните се движат само в една посока и системата от врати не им позволява да се върнат обратно. След приключване на процеса доене, пак по рампа се връщат обратно при лежанките.

Избраната система за отглеждане на биволите от породата Българска Мурра, както и използването на най-съвременното оборудване в млечното биволовъдство прави стопанството на фирма „Мурра-2002” ООД единствено по рода си в страната. Новото технологично оборудване оказва многостранен положителен ефект върху дейността на дружеството по производството на мляко и отглеждането на биволици. Резултатът от реализацията на проекта е функциониращо модерно биволовъдно стопанство, отговарящо на европейските изисквания за опазване на почвите и водите от точково замърсяване.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.