Проект на фирма ЕТ „Прис – Борислав Горанов“

ФирмаЕТ „Прис - Борислав Горанов“
СекторПроизводство на зърнени и маслодайни култури
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходи509,716.00 лв.
Субсидия50%

Описание на проекта

„Закупуване на земеделска техника“

 Проектът за оборудване със земеделска техника е осъществен от ЕТ „Прис – Борислав Горанов“ в землището на с. Долни Луковит, общ. Искър и гр. Кнежа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007‑2013). Целта на проекта е модернизация на машинния парк на стопанството.

Проектното предложение е внесено в Държавен фонд „Земеделие“ през април 2008 г. Само четири месеца по-късно проектът получава одобрение за финансиране в размер на 509,716.00 лв. Сключен е договор с ДФЗ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ., която възлиза на 50% от инвестиционните разходи. Към днешна дата всички предвидени по проекта дейности са изпълнени и субсидията е изплатена.

Prikachna-pruskachka      Borislav-Goranov     

ЕТ „Прис – Борислав Горанов“ работи в областта на земеделието повече от 15 години. Производствената си дейност извършва в землищата на с. Долни Луковит, общ. Искър и гр. Кнежа, върху около 800 ха земеделска земя, където отглежда зърнени и маслодайни култури. Фирмата има успешно реализиран проект по програма САПАРД за покупка на земеделска техника – трактор, плуг и брана. С нарастването на обработваемите площи през годините, нараства и нуждата от съвременна и високопроизводителна техника за обработката им. Настоящият проект е продължение на започнатата стратегия за модернизация на машинния парк.

По проекта са закупени два трактора, култиватор, сеялка за житни култури, прикачна пръскачка и телескопичен товарач. Техниката е избрана на базата на 450 ха земеделска земя.

Traktori      Teleskopichen-tovarach      Seialka-za-jitni-kulturi

В производството на селскостопанска продукция и по-конкретно на зърнени култури в региона работят множество земеделски производители. Високата конкурентост на пазара на зърнени и маслодайни култури не позволява структурите, произвеждащи селскостопанска продукция да оказват влияние върху цените на ползваните материали и суровини, както и върху цените на продукцията, която предлагат на пазара. В резултат на това, единственият начин за повишаване на конкурентоспособността и намаляване на разходите по произвежданата продукция е въвеждане в експлоатация на високо-ефективна техника, чрез която да се намалят разходите за външни услуги и труд, и да се осигури производство на продукция с по-ниска себестойност и високо качество в съответствие с европейските критерии. Ето защо с реализацията на проекта и въвеждането на гореизброената техника е повишена конкурентоспособността на стопанството чрез възможността за провеждане на агротехническите мероприятия в оптимални срокове и осъществяването на качествени почвообработки, при намаляване на разходите за тези обработки.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.