Фирма„Био“ ООД
СекторМлечно говедовъдство
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходи1,091,499.88 лв.
Субсидия50%

Описание на проекта

„Разширение на кравеферма и закупуване на машини, оборудване и съоръжения за модернизиране на земеделското стопанство”

Проектът за модернизация на животновъдно стопанство е реализиран от фирма „Био“ ООД по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013). Целта на проекта е закупуване на техника и оборудване за покриване нуждите от фураж и силаж на животновъдния обект, намиращ се в с. Паскалево, общ. Добрич-селска, както и разширение на един от краварниците и закупуване на клетки с хранилки за телета.

Проектното предложение е внесено в ДФ „Земеделие“ през август 2012 г. Април следващата година проектът получава одобрение за финансиране на разходи в размер на над 1 млн. лв. Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ възлиза на 50% от стойността на инвестиционните разходи. Към днешна дата всички предвидени дейности по проекта за завършени и субсидията е изплатена.

Kletki-s-hranilki-za-teleta      Mlechni-kravi      Teleta

„Био“ ООД се занимава с животновъдство от 2004 г. Стартира своята дейност с 63 млечни крави. Всяка година чрез естествен прираст броят на млечните крави се увеличава, като в средата на 2012 г. се отглеждат 210 говеда от различни възрастови групи, от които млечни крави са 118. Стопанисваната земеделска земя за стопанската 2010/2011 година е над 6100 дка. Животните се отглеждат в краварник със застроена площ от 1,5 дка. С постоянното обновяване на стадото и създаването на отлични хигиенно санитарни условия, фирмата непрекъснато повишава средногодишната млечност на животните.

Дружеството осъществява основно дейности по производство и реализация на земеделска продукция – производство на краве мляко и растениевъдна продукция. Като допълнителен приход от животновъдството се реализира продажба на малки телета след отбиването им и на бракувани крави.

           

Основната насоченост на проекта е инвестиране в машини, необходими за производството на растителни продукти, с цел задоволяване на собствените нужди на животновъдното стопанство. В това число влиза закупуването на зърнокомбайн, приспособление за жътва на царевица, трактор, сеялка, дискова брана, прикачна пръскачка, дискова косачка, сеносъбирач, приспособление за прибиране на силаж, приспособление за прибиране на откоса, пароструйка. Проектът включва и закупуване на оборудване, необходимо за отглеждане на телета в кравефермата, а именно 10 броя клетки-иглу за телета и 10 броя хранилки за телета.

          

Развитието на животновъдството в България е насочено към постигане на постоянно увеличаваща се ефективност и нарастване на производството на мляко и млечни продукти. В тази връзка е наложително оптимизиране на кравефермите и модернизиране на технологичния процес с цел осигуряване на конкурентноспособно производство, възприемане и прилагане на европейските нормативи за отглеждане, хранене и селекция на животните. Това се налага предвид европейските изисквания за подобряване качеството на млякото и млечните продукти.

Вследствие на закупените по проекта техника и инвентар производителността на единица площ и качеството на произведената продукция са повишени. Разходите за фураж за изхранване на животните са сравнително намалени. Наблюдава се по-висока ефективност на земеделското стопанство и намаляване на вредните емисии от амортизираната техника.


Последно добавени