Проект на фирма „Агрострой” ЕООД

Фирма„Агрострой” ЕООД
СекторПроизводство на компост
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
Одобрени разходи560,022.00 лв.
Субсидия70%

Описание на проекта

Стартиране производството на компост по открит метод

 Иновативният проект за производство на компост по открит метод е реализиран от фирма „Агрострой” ЕООД в с. Памукчии, общ. Нови пазар по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013).

Проектното предложение е подадено в Държавен фонд „Земеделие“ през юли 2010 г. Една година по‑късно проектът е одобрен за разходи за малко над 560,000 лв. Сключен е договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 70% от стойността на инвестиционните разходи. Към момента вече са завършени всички предвидени дейности, оборудването е доставено и функционира, а субсидията е изплатена.Въведени са международните стандарти ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.

Kolesen-chelen-tovarach-Caterpiler-i-greender-Husman      Remarke-Unia      Kompostirane-po-sistema-windrow

Фирма „Агрострой” ЕООД е регистрирана като земеделски производител и обработва 8000 дка в землищата на община Нови пазар. Дружеството отглежда основните зърнени и маслодайни култури за страната – пшеница, царевица, слънчоглед, рапица. С този проект се въвежда изцяло нова дейност, както за фирмата, така и за България – производство на компост по открит метод.

Компостът е органичен тор, който се използва широко в биологичното земеделие. Въпреки, че има сходства с оборския тор, компостът притежава редица предимства пред него. Компостът е богат на органично вещество, органогенни елементи: органичен въглерод, органичен азот, фосфор, калий, натрий, сяра, калций, магнезий, микроелементи и богат набор от ензими, които са катализатори в биохимичните процеси, богата аеробна микрофлора, минерални вещества и всичко, което е необходимо за растежа на растенията. Когато се вложи в почвата, компостът я обогатява и се включва в хумусообразувателните процеси, без да се създават стресови състояния в почвата, както при химическите торове и пестициди.

Избраният метод за компостиране е върху открити площадки по системата WINDROW, като входящите суровини са два вида отпадъци – птичи тор от птицеферми и отпадъчни продукти от дървопреработващи предприятия (стърготини, талаш и др). Като въглероден компонент на компоста могат да се използват и зелените отпадъци от паркове и градини.

Основното оборудване за обезпечаване производството на компост по този метод е компостираща машина, която се използва за разбъркване на отделните компоненти и ускоряване на химичните процеси, които протичат за получаването на компоста. Освен това в инвестицията се включват и ремонт на производствени сгради, закупуване на колесен челен товарач, ремарке и въвеждане на система за управление на качество, здраве и безопасност при работа и околна среда по международните стандарти ISO.

Със стартирането на новото производство, „Агрострой” ЕООД въвежда диверсификация, която ще доведе до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство. За новия продукт – био компост се наблюдава засилващо се търсене на пазара, най‑вече от страна на биопроизводителите. Фактът, че броят на стопанствата, преминаващи към биологично земеделие се увеличава непрекъснато, прави биотора все по-ценен и търсен за производство на екологично чиста продукция. За добрата конкурентна позиция на фирмата допринася и фактът, че за нарастващото търсене в България, все още няма достатъчно предлагане. Фирма „Агрострой” ЕООД е единственият производител на био компост. Конкурентите са най-вече европейски производители, които предлагат био торовете на значително по-високи цени.

„Агрострой” ЕООД предлага изключително конкурентна цена в сравнение с тях, тъй като произвежда компоста при много ниска себестойност. Производството е доста ефективно, при него няма съществени разходи, защото входящата суровина е отпадък от други производства. За да спазват изискванията за опазване на околната среда, предприятията и животинските ферми трябва да осигурят извозването на отпадъците от дейността им. Така ферми, които не разполагат със съоръжения за съхранение с нужния обем, трябва да намерят начин как да се освободят от ненужните им отпадъци.

Резултатът от иновативния проект е ефективно диверсифицирано производство и краен продукт, за който се наблюдава засилено търсене. Не на последно място трябва да се отбележи и постигнатият екологичен ефект – подобряване опазването на околната среда.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.