ФирмаЧЗП Даниела Великова
СекторБиологично отглеждане на пчелни семейства
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходи824,814.00 лв.
Субсидия50%

Описание на проекта

“Създаване на стопанство за биологично отглеждане на 2000 пчелни семейства с практикуване на подвижно пчеларство и майкопроизводителен пчелин с 50 отглеждача и прилагане на иновация при отглеждане на семействата”

Новаторският проект за създаване на стопанство за биологично отглеждане на 2000 пчелни семейства е реализиран от земеделския производител Даниела Великова в с. Славеево и с. Спасово, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007‑2013). Главната цел на проекта е изграждане на образцово модерно земеделско стопанство за добиване на пчелен мед и продукти в район с традиции в пчеларството.

Проектното предложение е подадено през април 2011 г. Януари следващата година проектът е одобрен за разходи, възлизащи на малко над 850,000.00 лв. Следващата стъпка е подписване на договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 50% от инвестиционните разходи. Понастоящем дейностите, заложени в инвестиционния проект, са изпълнени и съответната субсидия е изплатена на инвеститора.

1      2      3

Даниела Великова е местен жител на община Генерал Тошево и се занимава със земеделска дейност от 2009 г. Тогава е започнала да развива дейността си със стотина пчелни кошера, отглеждайки ги по конвенционален начин. Нейното намерение да реализира описания тук проект е продиктувано от дългогодишния й интерес към отглеждането на пчели и направеното проучване на възможностите за развитие на бизнес в региона.

Община Генерал Тошево с изключително чистата си околна среда е идеално място за развитие на пчеларство и добив на пчелни продукти с отлични качества. Тази традиционна местна дейност е изключително привлекателна и поради факта, че в България добивът на мед е освободен от данъци върху печалбата. Затова в последните години голям брой хора се насочиха към отглеждането на пчели.

Поради факта, че проектът предвижда създаване на биологично стопанство, което няма аналог в страната, и въвеждане на иновативна технология при отглеждането, се налага целия пчелен инвентар, както и кошерите, да бъдат направени по поръчка, тъй като съществено се различават от онези, използвани при конвенционалното пчеларство.

Проектът включва закупуването на трикорпусен кошер за биологично пчеларство; трикорпусен кошер за биологично майкопроизводство; мрежеста решетка от INOX; тавичка за събиране на прашец с дъно от мрежа INOX, с квадратни отвори, в едно с ламаринени ленти за закрепване на мрежата за рамката; прашецоуловител с прелка от INOX; тел INOX; ханеманова решетка; метален мишепредпазител; сложносъставна хранилка /три части/ за твърда и течна храна, с фазерни плоскости от долната и горната страни; хранилка в оплодно сандъче; пластмасово фолио /част от иновацията/ за ограничаване конденза, поради иновативно захранване с твърда храна; мрежа за прополис; оплодни съндъчета; палети за 5 бр. кошери; моторна метла; пушалка; пчеларски костюм с було; студиопор за двете крайни стени на кошера; ръкавици; рамкоповдигач; тавичка за третиране на акара /вароатоза/ и събирането с дъно от INOX с дебелина 0,04 мм; калъп за восъчни чашки; игла за пренасяне на ларви. За закупуването на 2000 пчелни семейства не се кандидатства по проекта.

Въздействието върху околната среда при изпълнението на проекта е в позитивен план, защото пчелите събират пчелен нектар и цветен прашец от полските цветя и растения, които се намират в район с радиус 800 м от кошера. Събирайки прашеца, те подпомагат опрашването на цветните растения и съдействат за правилното развитие на местната флора.

Чрез покупката на гореизброеното оборудване пчелното стопанство на кандидата се разраства неколкократно и разгръща потенциала си. Това позволява на кандидата да оползотворява максимално и ефективно материалните ресурси и ноу-хау, с които разполага, и по този начин засилва конкурентните си предимства и заема лидерски позиции на пазара. Стопанството на Даниела Великова се стреми да вложи най-добрите практики при биологичното пчеларство, чрез което да повиши в максимална степен икономическата си ефективност. Подобряването на грижите и начина на отглеждане на пчелите води до намаляване на производствените разходи за единица продукция и значително увеличава медодобива. Предвижда се продукцията да нарасне почти двойно през петата година в сравнение с първата.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.