СД „Марвас-90 – Френкеви с-ие“ и проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ НА ПТИЦЕФЕРМА И ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЯРКИ“

ФирмаСД „Марвас-90 – Френкеви с-ие“
СекторПтицеферма
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходи
Субсидия50%

Описание на проекта

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ НА ПТИЦЕФЕРМА И ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЯРКИ“

 9fadb6d3e28e2be47da4c87e012c5962_XL      g-1_b         изтеглен файл (1)

Проектът за модернизиране на сгради и закупуване на техника за птицеферма е изпълнен от СД „Марвас-90 – Френкеви с-ие“ в с. Киченица, общ. Разград по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013). Реконструкцията и обновяването на стопанските сгради и складове ще допринесе за подобряване ефективността на производството чрез интензифициране и автоматизиране на технологичните процеси, увеличаване обема на произвежданата продукция и подобряване на организацията и качеството на процеса на реализация.

Проектното предложение е внесено в ДФ „Земеделие“ през юни 2009 г. През декември на същата година проектът получава одобрение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 50% от стойността на инвестиционните разходи. Към днешна дата модернизирането на птицефермата е извършено, а субсидията е изплатена.

СД “Марвас-90 – Френкеви с-ие” е дружество с основна дейност производство и реализацията на яйца и птици. Дружеството притежава 7 бр. производствени халета в с. Киченица, обл. Разград и два собствени търговски склада на едро в гр. Пловдив, оборудвани с хладилници за месо и яйца.На база на постигнатите досега резултати и утвърждаването на пазара, дейността на дружеството се разраства. Това налага необходимостта от модернизиране на производствените мощности.

Проектът за модернизиране на птицефермата включва:

  • Разширяване и реконструкция на действащ склад за съхранение и обработка на яйца;
  • Реконструкция на хале за подрастващи птици – термоизолация и доизграждане на инфраструктура;
  • Закупуване на технологично оборудване за помещение за клетъчно отглеждане на 39,5 хил. ярки – клетка, системи за хранене, отвеждане на тор, вентилация, охлаждане;

 

Основното предимство от въвеждане в експлоатация на технологичното оборудване е възможността за постигане на по-голям капацитет при отглеждането на ярки. На първо място, по-лесната експлоатация и автоматизацията на процеса по отглеждане на подрастващи животни позволява постигане на повече оборот за една календарна година, намаляване на ръчния труд и загубата на полезно време. Намален е технологичният брак, тъй като с инвестицията са въведени модерни системи за контрол и проследяване състоянието на производството. Внедряването на системата за отглеждане на ярки е довело до увеличаване на рентабилността на дейността и на приходите от продажби, както на яйца, така и на ярки. Създадени са добри условия за профилактика и здравеопазване; добри условия на хигиена и условия на труд на работниците в производственото помещение и по-малък стрес и по-бързо приспособяване на ярките към новите условия на живот при прехвърляне от клетъчна система за подрастване в клетъчна система за носачки.

Чрез разширяването и реконструкцията на ползваната сграда за съхранение и обработка на яйца е постигнат необходимият складов капацитет при предвижданото увеличение на ефективността на производството.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.