Подмярка 5.1 – Всичко, което трябва да знаете

Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“

До 10 юли е отворен приемът на проекти по подмярка 5.1 Инвестиции в биосигурност от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г

Мярка 5 е разработена от УО с цел подкрепа на:

1/ инвестициите на животновъдните стопанства в превантивни мерки за подобряване на системи за биологична сигурност,  насочени към намаляване на риска и ограничаване на възможността за разширяване на африканската чума по свинете, други заразни болести при птици и дребни преживни животни;

2/ възстановяване на производствения потенциал, нарушен от остро заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни /ДПЖ-овце и кози/ и птиците. По мярка 5 се подпомагат дейности, които се отнасят за епизоотии, възникнали след 1 януари 2018 г.Кои са допустимите кандидати?

 1. Частни субекти – земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г.;
 2. Публични субекти – БАБХ или ИА „Борба с градушките” (ИАБГ) или Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт проф. д-р Г. Павлов.

Изисквания към допустимите кандидати земеделски стопани:

 • • да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. преди 1 януари 2018 г.;
 • • да имат към датата на подаване на проектното предложение икономически размер на стопанството не по-малко от 8 000 евро СПО;
 • • да са собственици или ползватели на животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, птици или дребни преживни животни и които са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, преди 1 януари 2018 г.;
 • • да не са прекратявали извършването на селскостопанска дейност, свързана отглеждането на животни, подпомагани по настоящата процедура, считано от 1 януари 2018 г. до момента на подаване на проектното предложение, с изключение на случаите когато дейността на кандидата е преустановена вследствие на настъпило обстоятелство, свързано с възникване на епизоотична обстановка, наложила унищожаване на отглежданите животни.

Минималният икономически размер на стопанството за кандидати, чиито животновъдни стопанства са засегнати от усложнена епизоотична обстановка, може да се докаже чрез представяне на протокол за унищожаване/убиване на животните по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ към момента на възникване на събитието, като се вземат предвид броя на животните, които не са възстановени в животновъдния обект към датата на подаване на проектното предложение. В тези случаите се извършва служебна проверка в Интегрираната информационна система на БАБХ (ВетИС).

Дейности, допустими за финансиране:

 • Инвестиции в закупуване или изграждане на инсталации и оборудване за дезинфекция;
 • Инвестиции в изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата;
 • Инвестиции в съоръжения и оборудване свързано с превенция, включително за безопасно съхранение на фуражи;
 • Инвестиции, свързани със съхранение на странични животински продукти;
 • Инвестиции в санитарна инфраструктура в т.ч. за осигуряване на качество на водата, обновяване на помещенията, в които се отглеждат животните, обособяване на място или контейнер за временно съхранение на трупове от умрели животни, съоръжение за съхранение и обеззаразяване на тор, торови течности и технологични води.

Допустими разходи:

 1. Разходи за закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция и девастация в рамките на животновъдния обект;
 2. Разходи за изграждане на санитарни възли, вкл. закупуване на инсталации и оборудване в помещенията за персонала (например изграждане и оборудване на съблекални с персонални шкафчета за съхранение на личното цивилно облекло, личното работно облекло, бани с душове, умивалници и приспособления за дезинфекция на ръце, вани за почистване и дезинфекция на обувки и др.) в животновъдния обект;
 3. Разходи за изграждане на огради или закупуване на преградни съоръжения, осигуряващи безопасността на обекта и здравното благополучие на животните, които не позволява свободен достъп на хора и други животни, както и закупуване на системи за контрол на достъпа до животновъдните обекти;
 4. Разходи за изграждане или закупуване на съоръжения или системи за съхранение на фуражи, осигуряващи защита и повишаване безопасността при съхранение от диви птици, гризачи и други, включително такива за дезинсекция и дератизация;
 5. Разходи за закупуване на оборудване и изграждане на места, свързани със съхранение на странични животински продукти, вкл. оборудване и съоръжения за инсинерация;
 6. Разходи за изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура в помещенията, в които се отглеждат животните, като например осигуряване на качество на водата, съоръжение за обеззаразяване и съхранение на тор, торови течности и технологични води;
 7. Разходи за инсталации на оборудването, посочено в точка 1, 4 и 5, свързано с мерки за биосигурност, включително разходите за монтаж и въвеждане в експлоатация на същите;
 8. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;

Интензитет и размер на помощта

 • •  Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат – публичен субект, е 3 911 600 лв.
 • •  Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от земеделски стопанин, с животновъдно/и стопанство/а, в което/които се отглеждат свине е 1 955 800 лева, като максималният размер на допустимите разходите за един животновъден обект, включен в проектно предложение, представено от тези кандидати, е в размер до 1 369 060 лв.
 • •  Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от земеделски стопанин, с животновъдно/и стопанство/а, в което/които се отглеждат птици е 977 900 лв.;
 • •  Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от земеделски стопанин, с животновъдно/и стопанство/а, в което/които се отглеждат дребни преживни животни (ДПЖ) е 391 160 лв.;

Финансовата помощ не може да надвишава:

 • •  60% от общите допустими разходи за кандидати с животновъдни стопанства, които не са засегнати то усложнена епизоотична обстановка;
 • •  70% от общите допустими разходи за кандидати с животновъдни стопанства, които са засегнати то усложнена епизоотична обстановка;
 • •  80% от размера на общите допустими разходи за проектни предложения представени от публични субекти / БАБХ или ИА „Борба с градушките” (ИАБГ) или Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт проф. д-р Г. Павлов./

 

ВАЖНО!

•  За разлика от досега познатите мерки, които бяха с до 50% финансова помощ, заради по-високия интензитет в Подмярка 5.1, ще се прилага Постановление на Министерски съвет (ПМС) за избор на доставчик, тип открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

•  При избор на интензитет за подпомагане 50%, кандидатите прилагат популярния избор на изпълнител по проект чрез представяне на три съпоставими оферти. Това позволява допустимите разходи да бъдат извършени след подаване на проекта.

•  При заявяване на финансова помощ над 50% кандидатите- земеделски стопани провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС No 160 от 01.07.2016 г.

Поради спецификата на  кандидатстването, препоръчваме да се се обърнете към професионална консултантска компания.

Искате да кандидатствате за финансиране по Подмярка 5.1?
Пишете ни на info@abconsulting.bg и ние ще се свържем с вас!

69873323_104159527636558_6786648046848442368_o