Подмярка 5.1 – Всичко, което трябва да знаете

Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“

В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе обсъдено и гласувано предложение на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 за добавяне в Програмата на нова мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“.

Мярка 5 е разработена от УО с цел подкрепа на:

1/ инвестициите на животновъдните стопанства в превантивни мерки за подобряване на системи за биологична сигурност,  насочени към намаляване на риска и ограничаване на възможността за разширяване на африканската чума по свинете, други заразни болести при птици и дребни преживни животни;
2/ възстановяване на производствения потенциал, нарушен от остро заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни /ДПЖ-овце и кози/ и птиците. По мярка 5 ще се подпомагат дейности, които се отнасят за епизоотии, възникнали след 1 януари 2018 г.

Мярка 5 ще се прилага със следните  2 подмерки:

 • Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ и
 • Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.

Кои са допустимите кандидати?

Кандидатът трябва да е регистриран земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г. с икономически размер, измерен в СПО над левовата равностойност на 8 000 евро;
Инвестицията е свързана с превенция и предотвратяване на опасността от разпространение на заразни болести по свине, овце, кози и птици.
Животновъдния обект, за който се отнася инвестициите по проекта трябва да е съществуващ и регистриран по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност не по-късно от 01 януари 2018 г.

Дейности, допустими за финансиране:

 • Инвестиции в закупуване или изграждане на инсталации и оборудване за дезинфекция;
 • Инвестиции в огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата;
 • Инвестиции в съоръжения и оборудване свързано с превенция, включително за безопасно съхранение на фураж;
 • Инвестиции свързани със съхранение на странични животински продукти;
 • Инвестиции в санитарна инфраструктура в т.ч. за осигуряване на качество на водата, обновяване на помещенията, в които се отглеждат животните, обособяване на място или контейнер за временно съхранение на трупове от умрели животни, съоръжения за съхранение и обеззаразяване на тор, торови течности и технологични води=

Допустими разходи:

 1. Разходи за закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция;
 2. Разходи за закупуване на инсталации, оборудване за осигуряване на биосигурност и инфраструктура, в т.ч. помещения за персонал (напр. изграждане и оборудване на филтъра с душове, съблекални и т.н.) в стопанствата;
 3. Разходи за изграждане на огради или закупуване на преградни съоръжения;
 4. Разходи за изграждане или закупуване на съоръжения за съхранение и обеззаразяване на фуражи;
 5. Разходи за закупуване и изграждане на места, свързани със съхранение и преработка на странични животински продукти;
 6. Разходи за изграждане на съоръжения и закупуване на оборудване за унищожаване на странични животински продукти (инсенератори);
 7. Разходи за изграждане на съоръжения и закупуване на оборудване за дезинфекция и биозащита на питейна вода;
 8. Разходи за изграждане на съоръжения и закупуване на оборудване за дезинфекция на специализирани транспортни средства;
 9. Разходи за изграждане на съоръжения и закупуване на оборудване за дезинфекция на помещенията за отглеждане на животни;
 10. Разходи за закупуване на лабораторно оборудване и системи за мониторинг;
 11. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги

Интензитет и размер на помощта

Финансовата помощ не може да надвишава:

∙        60% от общите допустими разходи за кандидати с животновъдни стопанства, които не са засегнати то усложнена епизоотична обстановка;
∙        70% от общите допустими разходи за кандидати с животновъдни стопанства, които са засегнати то усложнена епизоотична обстановка;

ВАЖНО! За разлика от досега познатите мерки, които бяха с до 50% финансова помощ, заради по-високия интензитет в Подмярка 5.1, ще се прилага Постановление на Министерски съвет (ПМС) за избор на доставчик, тип открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поради спецификата на  кандидатстването, препоръчваме да се се обърнете към професионална консултантска компания.

Очакван максимален размер на допустимите разходи:

∙         700 хил. евро за индустриални свинеферми;
∙         500 хил. евро за птицеферми;
∙         200 хил евро за дребни преживни животни

Искате да кандидатствате за финансиране по Подмярка 5.1?
Пишете ни на info@abconsulting.bg и ние ще се свържем с вас!

69873323_104159527636558_6786648046848442368_o