Подмярка 4.1 – Всичко, което трябва да знаете

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

До 30 септември е отворен приемът на проекти по Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

Кои са допустимите кандидати?

 1. Земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г.
 2. Групи или организации на производители

Изисквания към допустимите кандидати земеделски стопани:

 • • да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. преди 1 януари 2018 г.;
 • • да имат към датата на подаване на проектното предложение икономически размер на стопанството не по-малко от 8 000 евро СПО;
 • • да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
 • • кандидатите юридически лица трябва да са получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ

Допустими разходи:

1. Разходи за строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.

2. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда.

3. Разходи за закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.

4. Разходи за закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район.

5. Допустими са инвестиционни разходи, свързани с подобряване на биосигурността в животновъдните обекти (закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция, инсинератори за изгаряне на животински трупове, роботи за почистване на животновъдни обекти, съхранение и обеззаразяване на фураж, съхранение и обеззаразяване на оборска тор; дезинфекция на питейната вода; огради и филтри и др. )

6. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.

7. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

8. Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.

9. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

10. Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 8, като допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект.

NB! Проекти с включени разходи за биосигурност ще получат допълнително точки!

Приоритет ще се предоставя на проекти с инвестиции за биосигурност, проектни предложения на млади фермери до 40 години, малки земеделски производители и земеделски стопани, които не са кандидатствали досега. С приоритет ще бъдат разглеждани и проекти в необлагодетелстваните райони, проекти от Северозападна България, и райони с епизоотии.

Интензитет и размер на помощта

 • • Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е 29 337 лв.
 • • Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е 977 900 лв.
 • • Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, включени в проектно предложение, представено от един кандидат по настоящата процедура е 488 950 лв.

•  Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е 1 955 800 лв.

• Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е 977 900 лв.

Финансова помощ:

 • • Финансова помощ по процедурата се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.
 • • Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • • Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

ВАЖНО!

Закупуване на земеделска техника е допустимо за обработка на земеделски площи, предназначени за производство на селскостопански култури за изхранване на животните, отглеждани от кандидата и включени в проектното предложение и/или за извършване на дейности в животновъдния обект, свързани с отглеждане на животните и подобряване на селскостопанския производствен процес.

Поради спецификата на  кандидатстването, препоръчваме да се се обърнете към професионална консултантска компания.

Искате да кандидатствате за финансиране по Подмярка 4.1?
Пишете ни на info@abconsulting.bg и ние ще се свържем с вас!

 

Видео по темата:

Участия в медиите:

Интервю с Ивайло Тодоров в Блумбърг ТВ