Актуално

768--карнобатплод-1-1-960x640

Стартира подмярката за преработка и маркетинг на селскостопански продукти

Мярката за преработка на земеделска продукция е изключителна възможност за модернизиране на съществуващите предприятия от ХВП. Новото изискване на мярката е кандидатите да имат 3-годишна дейност, без прекъсване, като преработватели на земеделска продукция, за да са допустими. В изискванията на мярката има и други промени, но те са в полза на кандидатите. За пръв път

Цялата новина →
768--мандра-зелена-седмица-960x640

На 9 август отварят приема по подмярката 4.2 със бюджет над 198 млн. евро.

На 9 август стартира приемът по подмярка 4.2, която е насочена към инвестиции в преработка. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 декември 2021 г. Това става ясно от финалния вариант на Насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, публикуван от Управляващият орган на Програма за развитие на

Цялата новина →
768--карнобатплод-1-1-960x640

Дават допълнително 20 млн. лв за подмярка 4.2

Така ще могат да се финансират проектите с предварителна оценка между 66 и 69 точки С над 20 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.), като по този начин ще осигури възможност за разглеждане на проекти предложения, получили

Цялата новина →
768--IMG_0132

Нови 63 млн. лв. влизат по бюджета на подмярка 4.1

С близо 63 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Средствата са целево насочени към инвестиции в земеделски стопанства от сектор „Животновъдство“, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Увеличаването на бюджета ще допринесе за подпомагане на по-голям

Цялата новина →
768--IMG_1469-copy

Увеличават бюджета по подмярка 6.4.1, насоките за кандидатстване още се обсъждат

С над 32 млн. лв. се увеличава бюджетът по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Увеличението е за дейности, свързани със „Социални грижи с настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и „Дневни грижи за малки деца“, както и за микропредприятия.

Цялата новина →
768--fpr-1-960x640

Нови промени в пределните цени на дейностите по „Преструктуриране и конверсия на лозя”

Според документа пределната цена е сума от два компонента Нови пределни цени на дейностите за „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ бяха определени с публикувана днес в брой 50 на Държавен вестник промяна в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова

Цялата новина →
cows

Проект: Още €5 млн. в бюджета на подмярка 4.1 и удължен прием до края на септември

Бюджетът по подмярка 4.1 ще се увеличи с 5 млн. лева, а приемът ще продължи до 30 септември, това става ясно от докладът на Дирекция „Развитие на селските райони“, който е публикуван заедно с други документи по атрактивната инвестиционна мярка за обществено обсъждане вчера. Наличието на остатъчен финансов ресурс от бюджета на Европейският земеделски фонд

Цялата новина →
768--прасе-960x640

34 проекта по подмярка 5.1 продължават на следващ етап

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 43 проекта по втори прием от подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020 г. Инвестиционните предложения на кандидатите земеделски стопани са подадени по

Цялата новина →
podmiarka-4-1-abconsulting.bg

Подмярка 4.1 – Инвестиции в земеделски стопанства

———————————————————————————————- Ако кандидатствате по подмярка 4.1 – попълнете анкетата ТУК ———————————————————————————————- Допустими кандидати земеделски стопани: да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) най-малко 36 месеца преди подаване на проектното предложение; минималният стандартен производствен

Цялата новина →
768--козле-коза-512x640

Ясно е предварителното класиране на 647 проекта по подмярка 4.1 за инвестиции в сектор Животновъдство

Приключило е предварителното класиране на 647 проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, насочени към финансиране на земеделски стопани в сектор Животновъдство, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“. Резултатите от работата на оценителната комисия за извършване на предварителната оценка са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие”. Прави впечатление, че са предложени проекти от

Цялата новина →

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.