По девет мерки ще има прием през тази година – 141 млн. лева са предвидени за аграрния бизнес по ПРСР

През следващата година предстои да бъде отворен прием по девет мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 година. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всички процедури ще бъде 141 млн. лева, стана ясно от думите на зам. министъра на земеделието д-р Лозана Василева. Още в началото на годината ще бъде отворена подмярката за иновации 16. 1. През годината ще има прием и по подмярка 7.3 за създаване на широколентова инфраструктура в малките населени места.

През май отварят подмярката за напояване

Три приема ще има през май тази година.Това са подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“, подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП). По подмярката за професионално обучение е предвиден бюджет до левовата равностойност на 8 хил. евро.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по подмярка 4.3 ще бъде до левовата равностойност на почти 50.5 млн. евро. Целта на подмярка 4.3 е да бъде възстановена инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизация. По време на последното заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР беше представен проект на подмярката. Предстои документът да бъде дискутиран с DJ AGRI в Европейската комисия. Когато мярката бъде одобрена ще има тематични работни групи за обсъждане условията за кандидатстване.

Насочената към развитие на малки земеделски стопанства подмярка 6.3 ще стартира с бюджет от 22 млн. евро. Максимално един проект може да получи 15 хил. евро.

Предвиден е прием за популяризиране на къси вериги на доставки

За юни е предвиден прием по подмярка – 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) ще е до левовата равностойност на малко над 12 млн. евро.

Планирано е през септември да започне приемът по подмярка 16.4. «Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки». Максималният бюджет за втората фаза е 8 млн. евро. Допустими кандидати са организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар.

През ноември, ще бъде отворен приемът по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Максимално един проект ще кандидатства за 15 хил. евро.

Продължава текущото кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. Левовата равностойност на 1 млн. евро е БФП по процедурата за 2019 г. Допустими кандидати по тази мярка са одобрени местни инициативни групи.

 

Източник: Agrozona