Одобрени са 121 проекта по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020

121 проекта за „производство“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 са одобрени от ДФЗ.

ДФЗ започва изпращането на писма за подписване на договори с кандидатите с одобрени за финансиране проектни предложения.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че са одобрени 121 проекта по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 с обща стойност на одобрената субсидия от над 34 млн. лв.

В рамките на реализирания в периода 04.09.2018 г.- 07.12.2018 г. прием по процедурата, чрез ИСУН бяха подадени общо 270 проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия от над 74 млн. лева. ДФЗ пояснява, че разпределеният бюджет по процедурата е в размер на 58, 674 млн. лв.

По информация на ДФЗ от оценените за административно съответствие и допустимост 182 проекта, с общ размер на заявената финансова помощ от над 53 млн. лв., до следващ етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, достигнаха 122 проекта. От тях одобрени за финансиране са 108 проекта на кандидати микропредприятия, оценени с не по-малко от 61 т., на обща стойност близо 30 млн. лева и 13 проекта на кандидати земеделски стопани, на обща стойност над 4 млн. лева.

Източник: Национална Селска Мрежа