МЗХГ с ясни насоки за кандидатстване по подмярка 4.1

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура възлиза на 58 674 000 лв. 49 872 900 лв. ще дойдат от Европа, а националното съфинансиране е 8 801 100 лв.

Максималните и минимални разходи са следните. По настоящия прием, минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв., а максималният 977 900 лв. Разходите за закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства не трябва да надвишава 488 950 лв.

Общо по целия прием един кандидат не може да получи по-висока помощ от 1 955 800 лв., а за закупуване на земеделска техника 977 900 лв.

97 точки ще може да събере максимално един проект. По 35 точки ще могат да се съберат от два приоритета – подпомагане на животновъдни стопанства и за за проекти с интегриран подход. Максимумът 25 точки ще взимат проекти, в които земеделското стопанство е с размер по-нисък от средния за страната. Това означава, че икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата, измерен в СПО, към датата на подаване на проектното предложение е под 38 000 евро

15 точки се взимат, когато стопанството е в райони в по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка.

Кой може да получи финансовата помощ?

Финансова помощ ще се предоставя на земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, получени при отглеждането на селскостопански животни, както и подготовка на тези продукти за продажба. Помощ могат да получат още групи или организации на производители за колективни инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на непреработени селскостопански продукти, получени от отглеждането на селскостопански животни от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

Важно е да се отбележи, че продуктите за чието първично производство се кандидатства, могат да бъдат само продукти с животински произход, получени в резултат на отглеждането на селскостопански животни.

Земеделските стопани трябва да са регистрирани като такива по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.). Минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро, а също е необходимо да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти.

Минималният икономически размер на стопанството за кандидати, чиито животновъдни стопанства са засегнати от усложнена епизоотична обстановка, може да се докаже чрез представяне на протокол за унищожаване/убиване на животните по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ към момента на възникване на събитието, като се вземат предвид броя на животните, които не са възстановени в животновъдния обект към датата на подаване на проектното предложение.

Кандидатите поемат ангажимент да възстановят унищожените/убитите животни в животновъдния обект, като посочват краен срок, в рамките на който ще се извърши възстановяването.

Кои са допустимите дейности?

По настоящия прием на подмярка 4.1, ще могат да се финансират проекти в сектор „Животновъдство“, като допустимите дейности са:

а) внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или

б) насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или

в) опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или

г) подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

д) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

е) осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти.

Разходи ще могат да се правят:

- строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

- закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда;

- закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

- закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности, намираща се на територията на селски район съгласно приложение № 8;

- закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 8;

- закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др;

Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;

Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 9, като допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект;

Източник: Agrozona