Искане за плащане през ИСУН – съвети в няколко стъпки

Етапите за обработка на исканията за плащане представи по време на Седмата Национална среща на земеделските производители в България заместник-изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Атидже Алиева-Вели. Исканията за плащане заедно всички документи, които трябва да бъдат приложени към тях се подават от бенефициентите чрез ИСУН чрез електронния профил на бенефициента. От падащото меню на полето „Тип“ се избира типът документ, който трябва да се включи в пакета отчетни документи.Това може да бъде:

 • авансово искане за плащане – избира се при подаване на искане за авансово плащане;
 • Може да е технически отчет (неприложимо по прср 2014 2020);
 • Може да бъде „искане за плащане, технически отчет, финансов отчет“- избира се при подаване на искане за междинно или окончателно плащане, придружено с междинен или окончателен технически и финансов отчет
 • Освен това документът може да бъде „искане за плащане и финансов отчет“, това обаче е неприложимо за ПРСР 2014 2020 г.

Бенефициентите, които кандидатстват трябва да знаят, че при подаване на искане за авансово плащане чрез ИСУН в отдел общи данни се попълват полетата за начална и крайна дата, сумата на искането заплащане, банковата сметка и се отбелязва дали бенефициентът е регистриран или не е по Закона за данък върху добавената стойност. В секция „Прикачени документи“ чрез бутона „добави“ последователното се прикачват сканираните копия на относимите документи, посочени в образеца на искането за плащане качен на сайта на Държавен фонд „Земеделие“.

В срок от 7 дни от подаването на искането за авансово плащане бенефициентът е длъжен да представи приложеното към искането обезпечение за авансово плащане в оригинален екземплар, като се яви лично или чрез упълномощено от него лице в областна дирекция на ДФЗ по местонахождение на инвестицията.

Как става обработката на искане за авансово плащане чрез ИСУН става ясно още от презентацията на Атидже Алиева. В случай, че бенефициентът не е приложил документ, необходим за извършване на авансово плащане или представи обезпечение което не отговаря на исканията, Разплащателната агенция(РА) му изпраща уведомление да предостави исканите документи или информация.

Кандидатите имат 15 дни да предоставят исканите документи

В срок до 15 дни от получаването на уведомлението бенефициентът трябва да предостави исканите документи или информация чрез ИСУН. В случай че документите не бъдат предоставени, РА отказва изплащането на авансовото плащане.

В срок от 30 дни от датата на подаване на искането за авансово плащане РА изпраща одобрената сума, съответстваща на размера на предоставеното обезпечение.

От ДФЗ са подготвили съвети в няколко стъпки и за това как става подаването на искане за междинно или окончателно плащане през ИСУН. Към пакета отчетни документи трябва последователно да се добавят технически отчет, финансов отчет и искане за плащане. Първо се попълват относимите данни в секциите от техническия отчет, като се спазват подробните инструкции за бенефициентите, публикувани в „Ръководство за потребителя за модул „Е-Управление на проекти“. След това се попълват секциите от финансовия отчет:

 1. В секция „Общи данни“ автоматично се генерира периодът, въведен при попълване на информацията за пакета отчетни документи;
 2. В секция „Опис документи“ се попълват данни относно разходопредавателните документи за отчетния период, бюджетният ред и дейността, за които се отнасят и се прекачват съответните документи – първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи, платежни нареждания и банкови извлечения;
 3. Секция „Приходи“ е неприложима за ПРСР 2014-2020
 4. Секция „Отчет по финансов инструмент“ също не може да се прилага за тази ПРСР;

В секция „Опис на документи“ е разходопредавателният документ да се обвърже с реда от бюджета и дейността, с която е свързан съответния разход. В случаите, в които един разходооправдателен документ се отнася за разходи по различни редове от бюджета и дейности, това се описва на отделни редове чрез избор на бутон „добави“. Попълват се приложимите за съответния период полета.

Накрая се попълват секциите в искането за плащане. В секция 1 „Общи данни“ задължително се попълва поле „Обща стойност на отчетените разходи съгласно финансов отчет“, поле „Сума на исканото искането за плащане“, отбелязва се статута по Закона за данък добавена стойност.

В Секция 2 „Прикачени документи“ се прикачват сканиран попълненият, подписан и подпечатан от бенефициента образец на искането за плащане, таблицата за разходите и формата за наблюдение и оценка на проектите, както и сканирани копия на документите посочени в Условията за изпълнение и в образеца на искането за плащане по ответната подмярка.

Седем дни за проверка от РА на документите

В срок до 7 дни  от подаване на искането за междинно или окончателно РА извършва проверка за окомплектованост на подаденото искане с всички документи.

Ако при проверката се установи липса на изискуем документ, РА изпраща през раздел „Кореспонденция“ уведомление до бенефициента да го предостави или да оттегли искането си за плащане.

В срок до 15 дни  от получаването на уведомлението бенефициентът трябва да предостави исканият документ или да оттегли искането за плащане.

Какво включва проверката за спазване на критериите за допустимост и финансиране:

 • Проверка за допустимост на бенефициента и на инвестицията;
 • Проверка за съответствие с критериите за финансиране;
 • Икономически размер на земеделското стопанство;
 • Спазване на критериите за подбор;
 • Проверка на интензитета на помощта.

Когато при проверките РА установи липса на изискуем документ, нередовност или непълнота на представен документ или неяснота на данните в него, необходимост от представяне на допълнителни данни и/или документи изпраща уведомление до бенефициента чрез раздел „Кореспонденция“.

В срок до 15 дни  от получаването на уведомлението бенефициентът трябва да предостави изисканите документи и/или информация.

Когато бенефициентът представи документи, удостоверяващи изпълнение на одобрения проект след срока за това, посочен в административния договор, РА не взима същите предвид при обработката на искането за плащане.

В срок до 90 дни от подаване на искане за междинно или окончателно плащане – когато не бъде установена липса на изискуем документ, РА изплаща или мотивирано отказва изплащането на заявената финансова помощ.

Източник: Агрозона