Икономическият размер на стопанството и близостта до огнище на заболяване приоритетни по 4.1

До 25 точки може да получат проектни предложения, които се реализират в райони с по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка след 1 януари 2014 година.  С по-висока оценка в този случай  ще бъдат проектите, ако предвидените инвестиции ще се изпълняват в обект, който е в селището, където е имало огнище на заразна болест. Точките намаляват, ако бъдещата инвестиция е на територията на общината или областта с огнище на дадена болест. При подпомагането на проекти с интегриран подход освен от районите, където се реализират инвестициите, имат значение и предвидените мерки за биосигурност. Затова, за да се получат максималния брой точки – 15, е необходимо най-малко 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта да са свързани с инвестиции за подобряване на биосигурността в обекта. В случай, че този тип инвестиции са поне 25% от разходите, точките стават 10. Тези критерии бяха гласувани днес по време на заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР.

В критериите е предвидено също така 25 точки да получат проектите, на кандидати със стопанства, чийто размер е по-нисък от средния за страната. Икономическият им размер, измерен в Стандартен производствен обем (СПО) трябва да е под 38 000 евро. Точките намаляват с увеличаване на размера на стопанството. Предвидени са допълнителни точки за биологичните производители, както и за случаите, когато се създават работни места. За младите стопани също има предвидени допълнителни точки, както и за проектите, които ще се реализират в Северозападен район.

Максималният брой точки, който може да бъде събран е 77.

Източник: Agrozona