Гласуват нови критерии за подбор на проекти по подмерки 4.1 и 6.3

В средата на януари месец ще се проведе четиринадесето заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (ПРСР 2014-2020). Определената дата е 15 януари, съобщава Националната селска мрежа. Предстои да бъдат гласувани промени в няколко мерки и подмерки.

Членовете на КН ще обсъдят разширение на обхвата на допустимите бенефициенти и допустимите разходи по подмярка 5.1 от новата мярка 5 “Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“.

Предстои да се коментира и прецизиран вариант на предефинирания обхват на районите по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения”/ (НР 2) и дефиниране на обхват на райони, засегнати от други специфични ограничения по разработваната нова подмярка 13.3 „Други райони със специфични ограничения“/ (НР 3). Всичко това е във връзка с извършен анализ на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ и Националния институт по метеорология и хидрология.

Ще се гласуват още промени в текста на подмярка 7.3 „Подкрепа за широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ и мярка 11 „Биологично земеделие“, свързано с нивата на подпомагане;

Ще бъдат предложени и промени в критериите за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, свързани с предстоящите целеви приеми за земеделски стопани в сектор „животновъдство“.

Проект на критерии за подбор на проектни предложения ще бъде предложен и по новата подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.

В рамките на предстоящото четиринадесето заседание на КН ДФ „Земеделие“ и УО ще докладват информация за напредъка на ПРСР 2014-2020 г.: напредъка по обработката на заявленията, напредъка по мерките, свързани с плащания на площ и напредъка по изпълнението на ВОМР.

Източник: Agrozona