БАБХ утвърди образците на документите, необходими при кандидатстване по подмярка 5.1

Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) от 16 юни са утвърдени образците на документи, с които стопаните могат да кандидатстват по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Одобрените документи са общо 8 на брой, като сред тях има образци на заявления до директорите на Областните дирекции по безопасност на храните, становища за различните части на подмярката.

Пакетът от документи включва следният списък:

  • - Образец ЗХОЖ-218 – Заявление до директора на Областна дирекция по безопасност на храните – част Инвестиции в закупуване или изграждане на инсталации и оборудване за дезинфекция.
  • - Образец ЗХОЖ-218А – Становище от директора на Областна дирекция по безопасност на храните – част Инвестиции в закупуване или изграждане на инсталации и оборудване за дезинфекция.
  • - Образец ЗХОЖ-219 – Заявление до директора на Областна дирекция по безопасност на храните – част Инвестиции в изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанството.
  • - Образец ЗХОЖ-219А – Становище от директора на Областна дирекция по безопасност на храните – част Инвестиции в изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанството.
  • - Образец ЗХОЖ-220 – Заявление от директора на Областна дирекция по безопасност на храните – част Инвестиции, свързани със съхранение и обезвреждане на странични животински продукти.
  • - Образец ЗХОЖ-220А – Становище от директора на Областна дирекция по безопасност на храните – част Инвестиции, свързани със съхранение и обезвреждане на странични животински продукти.
  • - Образец ЗХОЖ-221 – Заявление до директора на Областна дирекция по безопасност на храните – част Инвестиции в изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура в помещенията, в които се отглеждат животните, като например осигуряване на качество на водата, съоръжение за обеззаразяване на местата за съхранение на тор, торови течности и технологични води.
  • - Образец ЗХОЖ-221А – Становище от директора на Областна дирекция по безопасност на храните – част Инвестиции в изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура в помещенията, в които се отглеждат животните, като например осигуряване на качество на водата, съоръжение за обеззаразяване на местата за съхранение на тор, торови течности и технологични води.

 

В края на май бяха одобрени и заявлението за прилагане на подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ – Образец КФ – 82, версия 01/ Утвърден със Заповед № РД 11-1051/22.05.2020 г., както и Становище за прилагане на подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ – Образец КФ – 83, версия 01/ Утвърден със Заповед № РД 11-1051/22.05.2020 г.

Източник: Agrozona